Privacy statement

Onze klanten moet er op kunnen vertrouwen dat zijn of haar gegevens bij ons veilig zijn. Men heeft er recht om te weten welke gegevens wij van hem of haar hebben of verzamelen en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Bij de verwerking van persoonsgegevens staat de doelmatigheid centraal. Wij ontvangen, verzamelen en delen alleen persoonsgegevens als dat de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Het is onze visie dat een succesvolle beschermingsmaatregel altijd een optimum is tussen privacy en werkbaarheid.

Het privacybeleid van RMC kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid is voor klanten altijd te vinden op de website.

Het privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die RMC verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website, www.mokumflex.nl en de app van Mokumflex.

Wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens
RMC verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de vervoersdienst “Mokumflex”. Voor verwerking door RMC zijn met name de volgende wettelijke grondslagen/doelen relevant: de uitvoering van de (vervoers)overeenkomst, het gerechtvaardigd belang van RMC en toestemming van de betrokkene.

Persoonsgegevens en doel van verwerking
Hier onder volgt een opsomming van de verschillende persoonsgegevens die RMC verwerkt in de rol van Verantwoordelijke in de zin van art. 1 sub d WBP. Ook is beschreven voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.

NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres
RMC verwerkt deze gegevens om haar klanten te kunnen vervoeren en om met haar klanten te kunnen communiceren. Denk hierbij aan informatieve en commerciële correspondentie, maar ook aan klachtenafhandeling.

Historische ritgegevens en (geo)locatiegegevens
Historische ritgegevens en (geo)locatiegegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening, voor interne analyses, managementinformatie en voor de afhandeling van klachten.

Geregistreerde klachten
Klachten, alsmede de afhandeling ervan worden door RMC geregistreerd. Door een klachtendossier op te bouwen kan de klantenservice de klanten nog beter van dienst zijn. Ook vormen de registraties de input voor managementinformatie.

Telefoongesprekken
Behoudens technische storingen worden alle telefoongesprekken opgenomen. Het voornaamste doel is waarheidsvinding bij de afhandeling van klachten. Ook worden de telefoongesprekken gebruikt voor kwaliteits-en trainingsdoeleinden. 2

OV-chipkaartnummer
Het OV-chipkaartnummer is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening en wordt gebruikt ter identificatie van reizigers en registratie van ritten.

Informatie over gegevensverwerking
Klanten worden op verschillende manieren geïnformeerd over de gegevensverwerking:

  • Privacystatement op de website
  • Privacystatement in de app

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van contractuele verplichtingen kan met zich meebrengen dat RMC gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met derden. Dit gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst dan wel een verwerkersovereenkomst, zodat derden dezelfde mate van privacybescherming toepassen. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.

Beveiliging van persoonsgegevens
RMC zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, ter voorkoming van het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking. De organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen zijn nader uitgewerkt in haar informatiebeveiligingsbeleid.

Er zijn drie organisatorische maatregelen, waarvan RMC het belangrijk vindt dat haar klanten ervan op de hoogte zijn. Vandaar dat deze maatregelen hier onder zijn beschreven.

Toegang persoonsgegevens
Op functieniveau is vastgesteld welke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, met het “need-to-know-principe” als uitgangspunt. Het “need-to-know-principe” geldt ook voor derden: er worden niet méér gegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.

Geheimhoudingsverklaring
Voor medewerkers van RMC geldt dat middels de arbeidsovereenkomst is geborgd dat zij zijn gehouden aan geheimhouding. Voor derden wordt de geheimhouding geborgd door een geheimhoudingsbepaling in de samenwerkings- en/of bewerkersovereenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens
RMC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, doch conform de wettelijke bewaartermijnen. Indien gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking gebeurt dit in geanonimiseerde vorm.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens RMC van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. RMC behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.
T.a.v. afdeling klantenservice
Inzageverzoek Postbus 11202
3004 EE Rotterdam

Gegevensverzameling online
Door een bezoek aan de website of app verzamelt RMC gegevens ter analyse van het sitegebruik. Het doel van het verzamelen van deze informatie (denk bijvoorbeeld aan: door hoeveel bezoekers wordt de website bezocht? Welke informatie wordt er op de website bekeken? Op welke manier wordt het klantenportaal gebruikt?) is het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze online kanalen. Deze gegevens worden in geanonimiseerde vorm verwerkt.

Terug naar Home